لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار اجتماعی مشمولان قانون + نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نحوه احتساب سنوات حق التدریس در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین وظیفه استخدامی معلمان حق التدریسی و آ

مشمولان قانون + نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان

نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان + مشمولان قانون

عبارات مهم : آموزش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نحوه احتساب سنوات حق التدریس در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین وظیفه استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب سال 95 را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این بخشنامه معلمان حق التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده است اند و تا وقت مورد نیاز الاجرا شدن قانون (96/2/5) در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته اند، مشمول این قانون خواهند بود.

مشمولان قانون + نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان

در ادامه این بخشنامه بر رعایت شرایط و نکات زیر تاکید شده است است:

1- در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون استخدام کشوری، معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده است در ابلاغ مربوط انجام وظیفه کرده باشند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نحوه احتساب سنوات حق التدریس در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین وظیفه استخدامی معلمان حق التدریسی و آ

2- معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال به کار داشته اند، مشمول این قانون نیستند.

3- نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آنها بر اساس اقدام مسئولان یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده است و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

4- ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی، تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورش که ابلاغ حق التدریس آنان صادر شده است و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط به وسیله ذی نفع به طور کامل، جزو سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می شود.

مشمولان قانون + نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان

5- مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره مندی از مزایای این قانون از وقت مورد نیاز الاجرا شدن قانون (96/2/5) حداکثر به مدت یک سال است.

6- صندوق های بازنشستگی بعد از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیهی است احتساب حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نحوه احتساب سنوات حق التدریس در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین وظیفه استخدامی معلمان حق التدریسی و آ

7- مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال مورد نیاز الاجرا شدن قانون (سال 1396) به میزان 10 میلیون و 350 هزار ریال است.

8- معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.

مشمولان قانون + نحوه احتساب سنوات حق التدریس معلمان

9- مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) هر یک از معلمان است.

10- ساعت تمام وقت (موظف هفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر است:

الف) آموزگاران و مربیان امور ترتبیتی دوره ابتدایی تا 89/6/31 به میزان 28 ساعت در هفته و 1456 ساعت در سال و از 79/7/1 به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

ب) دبیران، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

ج) مشاوران تحصیلی از 83/9/28 به میزان 30 ساعت در هفته و 1560 ساعت در سال و از 79/7/1 به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

د) مراقبان سلامت از 84/9/6 به میزان 30 ساعت در هفته و 1560 ساعت در سال.

11- چنانچه مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعات هر سال مندرج در بند 10 برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه هست. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواهد بود.

12- مفاد قانون یاد شده است به معلمانی که قبل از مورد نیاز الاجرا شدن قانون (96/2/5) بازنشسته شده است اند و یا به سایر دستگاه ها و نهادها انتقال یافته اند، قابل تسری نیست.

واژه های کلیدی: آموزش | قانون | معلمان | آموزشی | قانونی | بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs